Statutul Asociatiei de Proprietari

nov. 2016

BLOC …, Str. …, nr. …, Loc. …, Jud. / Sector …

CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE

ARTICOLUL 1 Denumirea asociaţiei de proprietari

Denumirea asociaţiei de proprietari este …

Str. …, nr. …, Loc. …, Jud. / Sector …

ARTICOLUL 2 Forma juridică a asociaţiei de proprietari

(1) Asociaţia de proprietari bl… Str. …, nr. …, Loc. …, Jud. / Sector … este persoana juridică română de drept privat, non-profit (fără scopuri patrimoniale), constituită în baza prevederilor Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

(2) Asociaţia de proprietari îţi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile romane şi cu prezentul statut. Asociaţia de proprietari are organe proprii de conducere si stampilă proprie.

ARTICOLUL 3 Sediul asociaţiei

Sediul asociaţiei de proprietari este în România, Str. ………………………, nr. …, Loc. …………………………, Jud. / Sector ……….. (se identifică locaţia). Asociaţia identifică un spaţiu de administrare special amenajat, unde se va putea desfãşura serviciul de administrare şi în care pot fi pãstrate în siguranţã documentele asociaţiei.

ARTICOLUL 4 Durata asociaţiei de proprietari

Durata asociaţiei de proprietari este nelimitată.

CAPITOLUL II SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

ARTICOLUL 5

(1) Datoritã stãrii de indiviziune forţatã, proprietarii au obligaţia sa ia mãsuri cu privire la drepturile şi obligaţiile comune ce le revin tuturor asupra proprietãţii comune. În acest scop, proprietarii se pot asocia în asociaţii de proprietari cu personalitate juridicã.

(2) Asociaţia de proprietari Bl. …………, str. ………………………, nr. ………, sector ……, Bucuresti are drept scop administrarea şi gestionarea proprietãţii comune care, pe lângã drepturi, impune obligaţii pentru toţi proprietarii.

(3) Asociaţia de proprietari are ca obiect de activitate asigurarea condiţiilor de funcţionare din punct de vedere juridic, economic şi tehnic, de administrare şi de exploatare a clãdirii care are în componenţa sa locuinţe sau spaţii cu altă desţinaţie aflate în proprietate individuală exclusivă de drept public ori de drept privat, cât şi a spaţiilor, construcţiilor, dotarilor şi instalaţiilor, aflate în proprietate comună indivizibilă, aferentă condominiului.

CAPITOLUL III MIJLOACE MATERIALE ŞI BĂNEŞTI, STRUCTURA VENITURILOR ŞI A CHELTUIELILOR

ARTICOLUL 6 MIJLOACE MATERIALE ŞI BĂNEŞTI

(1) Patrimoniul asociaţiei de proprietari este format din: a) mijloace băneşti, în valoare de ………………………. lei (fond rulment, fond reparaţii, fonduri speciale, etc.), care pot fi redimensionate în urma hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari, cu respectarea prevederilor legale. b) mijloace materiale ( scule, dispozitive, utilaje si mijloace fixe necesare în administrarea proprietatii comune), astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) Mijloacele banesti ale asociatiei de proprietari sunt alcatuite din fondurile constituite la înfiintarea asociatiei, din sumele prevazute si încasate conform listelor lunare de plata a cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile asociatiei, care reprezinta contravaloarea facturilor sau actelor de plata, precum si din alte venituri ale asociatiei.

(3) Mijloacele materiale se dobândesc prin cumpărare sau prin donaţie. Sumele necesare pentru cumpărarea mijloacelor materiale, altele decât cele care sunt cuprinse în cheltuielile administrative, se obtin prin contribuţia proprietarilor, proporţional cu cota-parte din proprietatea comună.

(4) Patrimoniul asociaţiei de proprietari poate proveni şi din donaţii şi sponsorizari.

(5) Apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, cumpărate de asociaţia de proprietari, vor face parte din patrimoniul asociaţiei.

ARTICOLUL 7 Structura veniturilor şi a cheltuielilor

1) Anul fiscal al asociatiei de proprietari va fi anul calendaristic.

(2) Inainte de inceputul urmatorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmeaza comitetul executiv va pregati si va prezenta proprietarilor, in adunarea generala a asociatiei de proprietari, un buget de venituri si cheltuieli anual, suficient pentru a acoperi cheltuielile anticipate ale asociatiei.

(3) Bugetul anual de venituri si cheltuieli se adopta prin votul majoritatii simple a adunarii generale a asociatiei de proprietari.

(4) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activitãţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse. (5) Activitãţile curente sunt orice activitãţi desfãşurate de o entitate, ca parte integrantã a obiectului sãu de activitate. (6) Veniturile obţinute de asociaţia de proprietari din activitãţi economice sau din alte activitãţi desfãşurate se constituie ca fond special şi se vor utiliza în exclusivitate pentru îmbunãtãţirea confortului şi eficienţei condominiului, pentru întreţinerea şi repararea proprietãţii comune. În aceste venituri se cuprind şi cele obţinute din închirierea unor spaţii aflate în proprietate comunã indivizã, a spaţiilor pentru instalarea de reclame şi pentru serviciul de televiziune prin cablu, firme luminoase, precum şi alte venituri obţinute din orice sursã, în condiţiile legii. Aceste venituri se constituie ca surse proprii ale asociaţiei de proprietari, nu se plãtesc proprietarilor, nu pot fi folosite la constituirea sau la completarea fondului de rulment şi nu pot fi folosite la plata facturilor emise de furnizorii de servicii publice de utilitãţi. Acest fond va fi depus în contul asociaţiei de proprietari şi nu va putea fi folosit decât cu acordul adunãrii generale a asociaţiei de proprietari, în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli. Aceste venituri se înregistrează în Registrul pentru evidenţa sumelor speciale. ARTICOLUL 8 Structura cheltuielilor (1) Cheltuielile asociaţiei de proprietari sunt urmãtoarele: a) cheltuieli pe numãr de persoane care locuiesc sau desfãşoarã activitãţi în proprietãţi individuale; b) cheltuieli pe consumuri individuale; c) cheltuieli pe cota-parte indivizã, în funcţie de suprafata utila a proprietãţii individuale; d) cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de proprietari; e) cheltuieli pe consumatori tehnici; f) cheltuieli de alta natura.

CAPITOLUL IV MEMBRII ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI, DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACESTORA

ARTICOLUL 9 Membrii asociaţiei de proprietari

(1) Membrii asociaţiei de proprietari sunt toţi proprietarii, persoane fizice sau juridice, deţinãtori ai uneia sau mai multor locuinţe ori spaţii cu alta destinaţie decât cea de locuinta din condominiu care au semnat acordul de asociere, prezentaţi în anexa.

(2) Înscrierea ulterioara în asociaţia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea generalã de constituire se face la cererea scrisã a acestora, fãrã alte formalitãţi. Proprietarul din condominiu solicitã sã devinã membru al asociaţiei de proprietari prin semnarea unui act adiţional la acordul de asociere, fãrã alte formalitãţi.

(3) Pentru modificarea sau completarea statutului ori a acordului de asociere este necesar acordul a cel puţin 2/3 din numãrul proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari.

(4) Orice modificare sau completare se înregistreazã la judecãtoria care a emis încheierea judecãtoreascã de înfiinţare, fãrã alte formalitãţi.

ARTICOLUL 10 Drepturile si obligatiile membrilor asociaţiei de proprietari

(1) Proprietarii au următoarele drepturi: a) sã participe, cu drept de vot, la adunarea generalã a asociaţiei de proprietari;

 1. b) sã îşi înscrie candidatura, sã candideze, sã aleagã şi sã fie aleşi în structura organizatoricã a asociaţiei de proprietari, dacã au capacitatea deplinã de exerciţiu;
 2. c) sã cunoascã toate aspectele ce ţin de activitatea asociaţiei şi sã aibã acces, la cerere, la orice document al acesteia;
 3. d) sã primeascã explicaţii cu privire la calculul cotei de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi, eventual, sã o conteste la preşedintele asociaţiei de proprietari, în termen de 10 zile de la afişarea listei de platã. Preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat sã rãspundã la contestaţie în termen de 7 zile;
 4. e) sã foloseascã pãrţile comune de construcţii şi instalaţii ale condominiului conform destinaţiei pentru care au fost construite;
 5. f) sã îşi închirieze proprietatea, fãrã a fi afectate exercitarea drepturilor şi îndeplinirea responsabilitãţilor legate de asociaţia de proprietari.

2) Proprietarii au următoarele obligaţii:

 1. a) sã menţinã în bune condiţii proprietatea individualã, apartamentul sau spaţiul cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã, pe propria cheltuialã. Niciun proprietar nu poate încãlca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comunã sau individualã al celorlalţi proprietari din condominiu;
 2. b) sã accepte accesul în apartamentul sau în spaţiul propriu, cu un preaviz de 5 zile, al unui delegat al asociaţiei, atunci când este necesar şi justificat sã se inspecteze, sã se repare ori sã se înlocuiascã elemente din proprietatea comunã, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spaţiu. Fac excepţie cazurile de urgenţã, când accesul se poate face fãrã preaviz, conform prevederilor din statutul asociaţiei de proprietari;
 3. c) sã contribuie la constituirea mijloacelor bãneşti şi materiale ale asociaţiei de proprietari şi sã achite în termenul stabilit cota de contribuţie care le revine în cadrul cheltuielilor asociaţiei de proprietari;
 4. d) sã ia mãsuri, în cadrul asociaţiei, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea termicã, precum şi pentru creşterea performanţei energetice a clãdirii, dupã caz, potrivit prevederilor legale, şi sã achite cota-parte din costurile aferente. Indiferent de natura intervenţiilor, se va avea în vedere menţinerea aspectului armonios şi unitar al întregii clãdiri. În clãdirile afectate de seisme, proprietarii au obligaţia de a lua de urgenţã mãsuri pentru consolidare, conform prevederilor legale în vigoare; lucrãrile de reparaţii, intervenţii etc. se vor executa cu personal autorizat, potrivit legii;
 5. e) sã repare stricãciunile ori sã plãteascã cheltuielile pentru lucrãrile de reparaţii, dacã ei sau alte persoane care acţioneazã în numele lor au provocat daune oricãrei pãrţi din proprietatea comunã sau unui alt apartament ori spaţiu;
 6. f) la înstrãinarea proprietãţii, sã transmitã toate obligaţiile cãtre dobânditor, inclusiv cele cu privire la sumele de platã cãtre asociaţia de proprietari existente la data tranzacţiei, precum şi orice alte informaţii relevante sau având consecinţe asupra drepturilor şi obligaţiilor privitoare la proprietatea care este înstrãinatã;
 7. g) la dobândirea proprietãţii, sã depunã în copie, la asociaţie, actul de proprietate;
 8. h) sã modifice instalaţiile de distribuţie a utilitãţilor în interiorul unui condominiu sau al unui apartament din cadrul unui condominiu numai în condiţiile legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul utilitãţii, în care se aratã efectele modificãrii instalaţiei respective. Pe baza acestui referat, comitetul executiv va hotãrî asupra efectuãrii modificãrii. În cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice şi a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic menţionat;

(3) Nu pot ocupa funcţii în comitetul executiv şi în comisia de cenzori membri având grade de rudenie, pânã la gradul al 4-lea inclusiv.

(4) Proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari se întrunesc în adunãri generale ordinare sau extraordinare.

CAPITOLUL V STRUCTURA ORGANIZATORICA, MODUL DE FUNCTIONARE, MANAGEMENTUL ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

ARTICOLUL 11 Structura organizatorica

Adunarea generală

(1) Asociaţia de proprietari este condusă de adunarea generală. Adunarea generalã este alcãtuitã din toţi proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari.

(2) Adunarea generalã a proprietarilor membri ai asociaţiei va avea loc cel puţin o data pe an, în primul trimestru. Responsabilitatea cu privire la neconvocarea a cel puţin unei adunãri generale a proprietarilor aparţine membrilor comitetului executiv, inclusiv preşedintelui asociaţiei de proprietari.

(3) Adunarea generalã ordinarã se convoacã fie de preşedintele asociaţiei de proprietari, fie de comitetul executiv.

(4) Pentru situaţii speciale sau de maxima urgenta, adunãrile generale extraordinare ale asociaţiei pot fi convocate oricând de cãtre comitetul executiv sau de cãtre cel puţin 20% din numãrul proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari.

(5) Proprietarii trebuie anuntati, prin afişare la loc vizibil sau pe baza de tabel nominal convocator, asupra oricãrei adunãri generale a asociaţiei de proprietari, cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilitã, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunãrii generale. Ordinea de zi anunţatã se poate completa prin hotãrâre a adunãrii generale.

(6) Adunarea generalã poate adopta hotãrâri, dacã majoritatea proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari (jumãtate plus unu) sunt prezenţi personal sau prin reprezentant legal.

(7) Dacã la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumãtate plus unu, adunarea generalã va fi suspendatã şi reconvocata în termen de maximum 10 zile de la data primei convocãri.

(8) La adunarea generalã reconvocata, dacã exista dovada ca toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi, hotãrârile pot fi adoptate, indiferent de numãrul membrilor prezenţi, prin votul majoritãţii acestora.

(9) Hotãrârile adunãrii generale a asociaţiei de proprietari sunt obligatorii şi pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenţi la adunarea generalã, precum şi pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociaţiei de proprietari.

(10) Pentru adoptarea hotãrârilor în adunarea generalã a asociaţiei de proprietari, se vor avea în vedere urmãtoarele:

 1. a) fiecare proprietar membru al asociatiei de proprietari are dreptul la un vot pentru proprietatea sa;
 2. b) pentru hotãrârile cu privire la stabilirea fondurilor de investiţii pentru consolidare, reabilitare şi modernizare, votul fiecãrui proprietar membru al asociatiei de proprietari are o pondere egala cu cota-parte din proprietatea comuna;
 3. c) proprietarul poate fi reprezentat în adunarea generalã de cãtre un membru al familiei sau de cãtre un alt reprezentant care are o împuternicire scrisã şi semnatã de cãtre proprietarul în numele cãruia voteazã;
 4. d) un membru al asociaţiei de proprietari poate reprezenta unul sau mai mulţi membri absenţi, dacã prezintã împuternicire semnatã de cãtre proprietarii în numele cãrora voteazã;
 5. e) în cazul unui vot paritar, votul preşedintelui asociaţiei de proprietari este decisiv.

(11) Hotãrârile adunãrilor generale vor fi luate cu votul majoritãţii membrilor asociaţiei de proprietari prezenţi la adunarea generalã convocatã sau reconvocata, dupã caz. În statutul propriu al asociaţiei de proprietari pot fi prevãzute şi alte condiţii, dar nu mai puţin de jumãtate plus unu din voturile celor prezenţi la adunarea generalã convocatã sau reconvocata.

(12) În situaţii excepţionale, hotãrârile pot fi luate prin acordul scris al majoritãţii proprietarilor unei scãri sau unui bloc, membri ai asociaţiei de proprietari, pentru probleme care îi vizeazã direct, pe baza de tabel nominal.

(13) Hotãrârile adunãrilor generale se consemneazã în registrul de procese-verbale al asociaţiei de proprietari, se semneazã de cãtre toţi membrii comitetului executiv şi se comunica, în scris, tuturor proprietarilor. (14) Adunarea generală are urmatoarele atribuţii principale:

 1. a) alege şi revocã din funcţie preşedintele, membrii comitetului executiv şi cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a asociaţiei de proprietari;
 2. b) adoptã, modificã sau revocã hotãrâri;
 3. c) adoptã şi modificã bugetul de venituri şi cheltuieli;
 4. d) mandateazã comitetul executiv, reprezentat de preşedintele asociaţiei de proprietari, pentru angajarea şi eliberarea din funcţie a persoanei care ocupã funcţia de administrator al imobilului sau a altor angajaţi ori prestatori, în scopul administrãrii şi bunei funcţionãri a clãdirii;
 5. e) exercitã alte atribuţii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociaţi.

ARTICOLUL 12 Comitetul executiv

(1) Cu excepţia atribuţiilor rezervate exclusiv proprietarilor cu privire la proprietãţile individuale, apartamente sau spaţii cu alta destinaţie decât aceea de locuinta, comitetul executiv reprezintã asociaţia de proprietari în administrarea şi exploatarea clãdirii.

(2) Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

(3) Comitetul executiv, reprezentat de preşedintele asociaţiei de proprietari, are urmãtoarele atribuţii a) duce la îndeplinire hotãrârile adunãrii generale şi urmãreşte respectarea prevederilor legale, a statutului şi a acordului de asociere ale asociaţiei de proprietari; b) emite, dacã este cazul, decizii scrise privind regulile pentru ducerea la îndeplinire a hotãrârilor adunãrilor generale şi pentru respectarea prevederilor legale, a statutului şi a acordului de asociere, precum şi alte decizii ce privesc activitatea asociaţiei de proprietari; c) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi pregãteşte desfãşurarea adunãrilor generale; d) reglementeazã folosirea, întreţinerea, repararea, înlocuirea şi modificarea pãrţilor proprietãţii comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietãţii comune, în conformitate cu actele normative în vigoare; e) întocmeşte sau propune planuri de mãsuri şi activitãţi, conform cu responsabilitãţile ce le revin, şi urmãreşte realizarea lor; f) supravegheazã desfãşurarea tuturor activitãţilor din cadrul asociaţiei de proprietari, în mod special situaţia încasãrilor şi a plãţilor lunare; g) pentru realizarea scopului şi a activitãţilor asociaţiei de proprietari, angajeazã şi demite personalul necesar, încheie şi reziliazã contracte cu persoane fizice/juridice; h) îşi asumã obligaţii, în numele asociaţiei de proprietari sau în numele proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari, privind interesele legate de clãdire; i) iniţiazã sau apãrã în procese, în numele asociaţiei de proprietari sau în numele proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari, interesele legate de clãdire; j) stabileşte sistemul propriu de penalizãri al asociaţiei de proprietari pentru restanţele afişate pe lista de platã ce privesc cheltuielile asociaţiei de proprietari, conform prevederilor legale; k) avizeazã documentele asociaţiei de proprietari; l) asigurã completarea la zi a cãrţii tehnice a construcţiei; m) asigurã urmãrirea comportãrii în timp a construcţiei, pe toatã durata de existenţã a acesteia; n) gestioneazã situaţiile excepţionale şi de crizã; o) exercitã alte atribuţii care i-au fost conferite prin hotãrârile adunãrii generale; p) aprobã lunar lista cu cotele de contribuţie la plata cheltuielilor asociaţiei de proprietari, conform hotãrârii adunãrii generale; r) stabileşte cotele de participare pe persoanã la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul în clãdire şi pentru persoanele care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe lunã; stabileşte perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriaşii, pot solicita în scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoanã şi care trebuie sã fie de cel puţin 15 zile pe lunã, conform hotãrârii adunãrii generale; s) analizeazã problemele ridicate de membrii asociaţiei de proprietari şi ia mãsuri pentru rezolvarea acestora, conform hotãrârii adunãrii generale; ş) ia toate mãsurile pentru aducerea la starea dinaintea producerii evenimentului a zonei în care se efectueazã reparaţii la pãrţile comune, urmând ca sumele aferente reparaţiilor respective sã fie suportate de toţi proprietarii, proporţional cu cota indivizã.

(4) Şedinţele comitetului executiv se desfãşoarã lunar şi sunt legal întrunite dacã jumãtate plus unu din numãrul membrilor sãi sunt prezenţi. Şedinţele comitetului executiv pot fi convocate de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de jumãtate plus unu din numãrul membrilor sãi.

(5) Deciziile comitetului executiv se consemneazã în registrul de decizii al comitetului executiv şi se afişeazã la avizier.

(6) Dupã aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, comitetul executiv va urmãri derularea acestuia în condiţiile legii.

(7) Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin şi adoptã decizii asupra cuantumului salariilor, indemnizaţiilor, remuneraţiilor şi al eventualelor premieri care se acordã personalului încadrat cu contract individual de muncã sau în baza unei convenţii civile de prestãri de servicii, în limita bugetului aprobat de adunarea generalã.

(8) Comitetul executiv angajeazã sau demite personalul, încheie sau reziliazã contracte în ceea ce priveşte activitatea de administrare şi întreţinere a clãdirii, a pãrţilor comune de construcţii/a instalaţiilor, precum şi pentru alte activitãţi conforme cu scopul asociaţiei de proprietari: administrare, contabilitate, casierie, îngrijire, mecanicã, instalaţii etc. Angajarea personalului necesar asociaţiei de proprietari se face de cãtre comitetul executiv, reprezentat de preşedinte, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare.

(9) Comitetul executiv decide asupra acordãrii unor drepturi bãneşti membrilor asociaţiei de proprietari care desfãşoarã activitãţi lucrative folositoare acesteia, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli adoptat de adunarea generalã a proprietarilor.

(10) Comitetul executiv preia toate obligaţiile şi rãspunderile privind activitatea de management stabilite la art. 22 din prezentele norme metodologice pe perioada cât asociaţia nu are angajat un administrator sau a fost reziliat contractul de administrare, indiferent de cauze.

(11) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv preşedintele asociaţiei de proprietari, rãspund, personal sau solidar, dupã caz, în faţa legii şi a proprietarilor, pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat.

ARTICOLUL 13 Preşedintele

(1) Preşedintele asociaţiei de proprietari este fie candidatul care a obţinut cel mai mare numãr de voturi la alegerea membrilor comitetului executiv, fie oricare alt membru al comitetului executiv ales prin voinţa sa şi a majoritãţii proprietarilor în cadrul adunãrii generale.

(2) Preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintã asociaţia în derularea contractelor angajate de aceasta şi îşi asumã obligaţii în numele acesteia.

(3) Preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintã asociaţia în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile iniţiate de asociaţie împotriva unui proprietar care nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţã de asociaţie sau în procesele iniţiate de un proprietar care contestã o hotãrâre a adunãrii generale a proprietarilor. Acesta, în funcţie de situaţie, poate propune comitetului executiv sau adunãrii generale, dupã caz, mãsuri impotriva celor care nu respecta regulile, regulamentele, hotãrârile şi deciziile asociaţiei de proprietari, conform prevederilor legale şi statutare.

(4) Preşedintele asociaţiei de proprietari urmãreşte îndeplinirea obligaţiilor cetãţeneşti ce revin proprietarilor şi punerea în aplicare a deciziilor comitetului executiv.

(5) Preşedintele asociaţiei de proprietari pãstreazã şi urmãreşte ţinerea la zi a cãrţii tehnice a construcţiei, precum şi a celorlalte documente privitoare la activitatea asociaţiei de proprietari.

(6) Ştampila asociaţiei de proprietari se pãstreazã şi se foloseşte numai de cãtre preşedinte sau de vicepreşedinte.

(7) În cazul în care preşedintele se aflã în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, acestea vor fi îndeplinite de cãtre un vicepreşedinte, numit de preşedintele asociaţiei de proprietari dintre membrii comitetului executiv, urmând ca în termen de 90 de zile de la data când s-a constatat indisponibilitatea sã fie convocatã o adunare generalã pentru a alege un nou preşedinte.

(8) Preşedintele asociaţiei de proprietari poate fi remunerat, pe bazã de contract de mandat în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotãrâre a adunãrii generale, potrivit prevederilor Codului fiscal.

ARTICOLUL 14 Comisia de cenzori

(1) Adunarea generala a asociatiei de proprietari alege dintre proprietarii membrii asociatiei de proprietari o comisie de cenzori formată dintr-un număr impar de membrii, dar nu mai mic de 3 sau mandatază comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociaţiei de proprietari, persoanã fizicã ori juridicã de specialitate, pe bazã de contract sau convenţie de prestãri de servicii.

(2) Durata mandatului comisiei de cenzori se stabileste la adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari.

(3) Membrii comisiei de cenzori nu pot face parte din comitetul executiv si trebuie sa aiba cel putin studii medii. Comisia de cenzori va alege dintre membrii sai un presedinte.

(4) Comisia de cenzori are urmatoarele atributii: a) verifica legalitatea actelor şi documentelor, a hotãrârilor, deciziilor, regulilor şi regulamentelor; b) verifica execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; c) verifica gestiunea financiar-contabila; d) cel puţin o data pe an, întocmeşte şi prezintã adunãrii generale rapoarte asupra activitãţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunand mãsuri.

(5) Cenzorul sau cenzorii aleşi ai asociaţiei de proprietari pot fi remuneraţi pe baza unui contract de mandat, conform hotãrârii adunãrii generale a proprietarilor, la data adoptãrii bugetului anual de venituri şi cheltuieli.

(6) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociaţiei de proprietari rãspund personal sau în solidar, în fata legii şi a proprietarilor, pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat.

ARTICOLUL 15 Managementul asociaţiei de proprietari

(1) Managementul asociatiei de proprietari are două componente : managementul de proprietate al condominiului) si managementul financiar.

(2) Activitatea de management a asociaţiei de proprietari se asigura fie de persoane persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate şi autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrãrii, întreţinerii, investiţiilor şi reparaţiilor asupra proprietãţii comune.

(3) Asociaţiile de proprietari au obligaţia sã organizeze şi sã conducã contabilitatea proprie, potrivit prevederilor Legii contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în partidã dublã sau în partidã simplã, prin opţiune, potrivit hotãrârii adunãrii generale a asociaţiei de proprietari.

(4) Asociaţiile de proprietari organizeazã şi conduc contabilitatea în conformitate cu reglementãrile contabile pentru persoanele juridice fãrã scop patrimonial, aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

(5) Asociaţiile de proprietari care opteazã pentru conducerea contabilitãţii în partidã simplã vor depune la compartimentele specializate în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, întocmitã potrivit ordinului ministrului economiei şi finanţelor, pânã la data de 1 martie pentru situaţia existentã la 31 decembrie şi pânã la data de 1 septembrie pentru situaţia existentã la 30 iunie. Asociaţiile de proprietari care opteazã pentru conducerea contabilitãţii în partidã dublã vor depune bilanţ contabil, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 16 Activitatea de administrare

(1) Activitatea de administrare a condominiului include activitãţi de administrare tehnicã, de contabilitate şi casierie.

(2) Pentru activitatea de administrare care include activitãţi de administrare tehnica, de contabilitate şi casierie, asociaţia de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator de imobile, fie poate încheia contract de administrare cu persoane juridice specializate şi autorizate, pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, întreţinerii, investiţiilor şi reparaţiilor asupra proprietării comune.

(3) Persoanele juridice specializate trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:

 1. a) sã aibã ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori ca activitate principalã administrarea imobilelor pe bazã de tarife sau contract;
 2. b) sã aibã angajate persoane atestate în condiţiile legii; c) sã dovedeascã cã au bonitate financiarã.

(4)Administratorilor de imobile li se aplica în mod corespunzãtor prevederile art. 21 alin. (2) şi ale art. 22 din Legea nr.230/2007.

(5) Persoanele fizice pot fi angajate prin încheierea unui contract individual de munca, conform celor stabilite prin negociere directa.

(6) Candidaţii pentru funcţia de administrator de imobile trebuie sa prezinte comitetului executiv al asociaţiei de proprietari documentele solicitate, garanţiile profesionale şi materiale prevãzute de lege şi trebuie sa nu fi suferit nicio condamnare.

(7) Administratorul, persoana fizica sau juridicã, are, în principal, urmãtoarele atribuţii:

 1. a) prestarea serviciilor în mod profesional;
 2. b) gestionarea bunurilor materiale şi a fondurilor bãneşti;
 3. c) efectuarea formalitãţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea şi întreţinerea clãdirii, derularea şi urmãrirea realizãrii acestor contracte;
 4. d) asigurarea cunoaşterii şi respectãrii regulilor cu privire la proprietatea comuna;
 5. e) gestionarea modului de îndeplinire a obligaţiilor cetatenesti ce revin proprietarilor în raport cu autoritãţile publice. Obligaţiile cetatenesti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generalã a proprietarilor;
 6. f) îndeplinirea oricãror alte obligaţii expres prevãzute de lege.

(8) Pentru lucrãrile privind proprietatea comuna, administratorul, ţinând seama de preţ, durata de execuţie şi calitate, supune spre analiza, selecţie de oferte şi aprobare comitetului executiv al asociaţiei de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerinţele, în vederea executãrii lucrãrilor, conform legislaţiei în vigoare.

(9) Pentru protejarea intereselor proprietarilor şi ale asociaţiei de proprietari impotriva riscurilor aferente activitãţii de administrare într-un condominiu, administratorii de imobile, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, pot încheia poliţe de asigurare de rãspundere civilã profesionalã. Asigurarea de rãspundere civilã profesionalã nu acoperã riscurile cu privire la frauda, înşelãciune, deturnare de fonduri infaptuite cu buna-ştiinţa. Persoanele care nu au calitatea de administrator de imobile nu pot încheia poliţe de asigurare de rãspundere civilã profesionalã.

(10) Repartizarea cheltuielilor sau a obligaţiilor financiare pe fiecare proprietate individualã revine administratorului, în cadrul contractului încheiat cu reprezentantul asociaţiei de proprietari a condominiului. Lista de platã se semneazã de administrator şi de un membru al comisiei de cenzori şi se aprobã de preşedinte prin semnãturã şi aplicarea ştampilei asociaţiei, persoanele semnatare certificând şi rãspunzând de corectitudinea listei de platã.

(11) La asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla administratorul poate cumula si functia de contabil şi casier.

(12) În situaţia în care asociaţia de proprietari angajeazã un Contabil, acesta rãspunde de organizarea şi conducerea contabilitãţii, în condiţiile legii. (13)În situaţia în care asociaţia de proprietari angajeazã un casier, acesta rãspunde de efectuarea operaţiunilor de încasãri şi plãţi în numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operaţiunilor de casã.

CAPITOLUL VI REPARTIZAREA CHELTUIELILOR ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

ARTICOLUL 16

(1) Cheltuielile care sunt determinate de numãrul persoanelor care locuiesc în condominiu şi nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de mãsurã se repartizeazã proporţional cu numãrul de persoane care locuiesc sau desfãşoarã activitãţi în clãdire în luna pentru care se calculeazã lista de platã şi reprezintã cheltuielile asociaţiei pentru: apã rece, caldã şi canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde de consum; energia electricã utilizatã pentru funcţionarea instalaţiilor comune; colectarea deşeurilor menajere, vidanjare.

(2) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintã cheltuielile asociaţiei pentru: apã rece şi canalizare; apã caldã menajerã; energia termicã, combustibilul şi apa rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încãlzirea apartamentului sau a spaţiului cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã.

(3) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeazã în funcţie de indexul contoarelor individuale sau în funcţie de alte criterii în baza cãrora se pot individualiza consumurile.

(4) Dacã sunt întrunite condiţiile prevãzute în actele normative în vigoare cu privire la asigurarea gradului de montare a repartitoarelor de costuri pentru apã sau încãlzire, atunci repartizarea acestor utilitãţi se stabileşte prin decizie a comitetului executiv al asociaţiei de proprietari, printr-un regulament propriu care trebuie sã cuprindã prevederi cu privire la modul de citire, de calcul şi de repartizare a contravalorii consumurilor respective.

(5) Dacã toate proprietãţile individuale din condominiu au sisteme proprii de înregistrare a consumurilor, asociaţia de proprietari poate stabili modul de platã a cheltuielilor pe bazã de convenţie cu caracter individual, considerat ca un serviciu suplimentar, diferit de contractul de furnizare a serviciului, încheiat cu furnizorul serviciului, cu acordul tuturor beneficiarilor serviciului respectiv. În toate cazurile, plata consumurilor proprii nu scuteşte niciun proprietar de la plata contribuţiei la cheltuielile comune.

(6) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeazã în funcţie de indexul repartitoarelor de costuri, conform normei tehnice şi metodologiei elaborate de Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice.

(7) Cheltuielile pe cota-parte indivizã de proprietate, în funcţie de suprafaţa utilã a apartamentelor şi a spaţiilor cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã, reprezintã cheltuielile efectuate pentru administrarea, întreţinerea, repararea, exploatarea şi, dupã caz, consolidarea pãrţilor de construcţii şi instalaţii din condominiu aflate în proprietate comunã.

(8) Cheltuielile pe cota-parte indivizã de proprietate reprezintã cheltuielile asociaţiei cu privire la proprietatea comunã, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrãri de întreţinere, service, reparaţii şi, dupã caz, de consolidare, reabilitare, eficienţã energeticã, modernizare la pãrţile de construcţii şi instalaţii aflate în şi pe proprietatea comunã, astfel cum este descrisã în cartea tehnicã a construcţiei şi în acordul de asociere: subsolul; conductele de distribuţie şi coloanele instalaţiilor de apã, canalizare, încãlzire, energie electricã; casa scãrii; podul; spãlãtoria; uscãtoria; terasa; ascensorul; interfonul – partea de instalaţie de pe proprietatea comunã; centrala termicã proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deşeurilor menajere; structura de rezistenţã; faţadele; acoperişul şi altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau  contractat al asociaţiei: salarii sau remuneraţii pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru curãţenie etc.; indemnizaţii acordate membrilor asociaţiei de proprietari ori persoanelor alese: preşedintele, membrii comitetului executiv şi ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau poliţe de asigurãri; alte servicii administrative cãtre proprietatea comunã.

(9) Cheltuielile pe cota-parte indivizã de proprietate se repartizeazã proporţional cu cota-parte indivizã de proprietate din proprietatea comunã a fiecãrui proprietar, calculatã în funcţie de suprafaţele utile ale tuturor apartamentelor şi ale spaţiilor cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã. Cota-parte indivizã de proprietate din proprietatea comunã a fiecãrui proprietar este înscrisã în acordul de asociere. Modificãrile asupra cotei-pãrţi indivize se consemneazã în acordul de asociere, conform regulii stabilite de acesta.

(10) Suprafaţa utilã a apartamentului sau a spaţiului cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã şi cota-parte indivizã de proprietate sunt stabilite potrivit actului de proprietate, dupã caz, contractul de vânzare-cumpãrare, fişa cadastralã, contractul de construire sau procesul-verbal de predare-primire şi contractul de schimb sau contractul de donaţie şi/sau cele determinate pe bazã de mãsurãtori şi înscrise într-o documentaţie cadastralã recepţionatã de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliarã competent.

(11) În cazul în care suma cotelor-pãrţi indivize din actele de proprietate, care sunt fracţiuni abstracte pentru fiecare apartament sau spaţiu cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã din clãdirea/blocul care constituie condominiul, nu este egalã cu 100, comitetul executiv al asociaţiei de proprietari solicitã întocmirea unei noi documentaţii cadastrale, prin punerea la dispoziţie a cãrţii tehnice a imobilului şi cu respectarea prevederilor în vigoare cu privire la autorizarea, calitatea şi siguranţa construcţiilor.

(12) Cota-parte indivizã de proprietate reprezintã raportul procentual dintre suprafaţa utilã a apartamentului sau a spaţiului cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã şi suma suprafeţelor utile ale tuturor apartamentelor şi spaţiilor cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã din condominiu.

(13) Cheltuielile pe beneficiari reprezintã cheltuielile aferente serviciilor de care beneficiazã în mod individual proprietarii, toţi sau în parte, gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de proprietari.

(14) Cheltuielile pe beneficiari sunt cheltuielile cu privire la: citirea, calculul şi gestiunea consumurilor individuale de apã rece, apã caldã, cãldurã, gaze, energie electricã, deşeuri municipale; servicii cu privire la repartitoarele de costuri; chiriile spaţiilor comune – boxe, casa scãrii, holuri, spaţiu ghenã, terasã etc.; gestiunea ajutoarelor bãneşti; gestiunea contractelor cu caracter individual; întreţinerea interfonului şi a pãrţii de instalaţie din interiorul apartamentului; verificarea metrologicã a contoarelor individuale de energie termicã, în cazul distribuţiei orizontale; reviziile instalaţilor interioare de gaze, apã şi încãlzire; alte servicii individuale cãtre proprietari.

(15) Cheltuielile pe beneficiari se repartizeazã conform valorii care revine fiecãrui beneficiar în cauzã.

(16) Pentru proprietarii care beneficiazã de anumite servicii şi determinã consumuri suplimentare, în condiţiile în care nu existã nicio interdicţie legalã în acest sens, calculul cotei de contribuţie aferente cheltuielilor pe beneficiari se face conform baremelor stabilite prin normativele tehnice în vigoare sau, în lipsa acestora, conform deciziei comitetului executiv, în funcţie de cantitatea consumatã.

(17) Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezintã cheltuielile asociaţiei de proprietari pentru: încãlzirea proprietãţilor individuale – apartamente, spaţii cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã (energia termicã sub formã de cãldurã; combustibilul şi energia electricã pentru încãlzire; salariu/remuneraţie pentru fochist şi echipament de lucru; costuri pentru funcţionarea instalaţiilor de încãlzire centralã).

(18) Cheltuielile cu consumurile comune de energie termicã din spaţiile aflate în proprietate comunã, şi anume casa scãrii, culoare, spãlãtorii, uscãtorii, subsol, holuri şi altele asemenea, se repartizeazã proporţional cu cota-parte de proprietate indivizã care îi revine fiecãrui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisã în actul de proprietate sau cum a fost recalculatã conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

(19) Pentru calculul cheltuielilor cu încãlzirea spaţiilor comune, precum şi pentru alocarea, încasarea şi plata sumelor aferente contractului individual de prestãri de servicii energetice, societatea prestatoare poate încheia un contract de prestãri de servicii cu asociaţia de proprietari. Valoarea contractului se negociazã între pãrţi.

(20) Proprietarii apartamentelor şi ai spaţiilor cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã deconectaţi de la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã al clãdirii au obligaţia sã-şi asigure o altã sursã de încãlzire.

(21) Dacã proprietarul unui apartament sau al unui spaţiu cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã modificã suprafaţa echivalentã termic de încãlzire din apartamentul sau din spaţiul pe care îl deţine, cota-parte de participare la cheltuielile pentru încãlzire se va recalcula prin aplicarea unui coeficient de modificare a suprafeţei utile luate în calcul, fãrã a modifica cota indivizã a apartamentului. Coeficientul se calculeazã conform normelor tehnice elaborate de Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice, pe baza unui studiu de specialitate.

(22) Cheltuielile de altã naturã reprezintã cheltuielile asociaţiei de proprietari pentru: lucrãrile de întreţinere, reparaţii şi înlocuiri la antena ori antenele colective de televiziune, care se repartizeazã în raport cu numãrul prizelor de televizoare aflate în locuinţe şi în spaţiile cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã, în condiţiile în care nu existã o hotãrâre a adunãrii generale prin care sistemul de antenã colectivã sã fie desfiinţat sau casat; cutiile poştale, cheile de la uşa de intrare comunã în clãdire, care se repartizeazã în raport cu numãrul proprietarilor; alte cheltuieli, repartizarea fãcându-se în conformitate cu clauzele contractuale sau conform modului de facturare; curãţatul coşurilor de fum, care se repartizeazã fiecãrui proprietar proporţional cu numãrul sobelor şi al maşinilor de gãtit racordate la coşurile de fum ale clãdirii.

(23) Alte cheltuieli în cadrul asociaţiei de proprietari se repartizeazã în conformitate cu normele şi normativele avute în vedere la facturarea comunã a acestora şi/sau în conformitate cu clauzele prevãzute în contractele încheiate cu furnizorii respectivelor servicii.

(24) Cheltuielile privind serviciile pentru încãlzirea centralã şi prepararea apei calde menajere asigurate prin centrale termice proprii sau aflate în exploatarea directã a asociaţiei de proprietari cuprind: costul combustibilului, costul transportului acestuia pânã la locul de consum, cheltuielile efectuate cu îndepãrtarea reziduurilor, costul energiei electrice consumate pentru funcţionarea instalaţiilor aferente şi iluminatul încãperilor în care sunt amplasate acestea, costul echipamentului de lucru şi protecţie pentru fochiştii care deservesc centralele termice, indemnizaţiile, respectiv salariile acestora, inclusiv contribuţiile cãtre bugetul de stat, costul materialelor necesare pentru pãstrarea curãţeniei în centralele termice, costul apei pentru umplerea instalaţiei.

(25) În scopul asigurãrii fondurilor necesare pentru plãţi curente, asociaţia de proprietari stabileşte cuantumul şi cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment. De regulã, fondul de rulment se dimensioneazã astfel încât sã poatã acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesarã pentru acoperirea cheltuielilor lunare înregistrate de asociaţia de proprietari în anul expirat, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflaţiei, iar în cazurile asociaţiilor de proprietari nou-înfiinţate, prin constatarea şi însuşirea experienţei în domeniu a unor asociaţii de proprietari echivalente ca mãrime.

(26) Fondul de rulment se constituie prin plata anticipatã a cotei ce revine fiecãrui proprietar, potrivit hotãrârii adunãrii generale a asociaţiei de proprietari, iar reîntregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afişate pe lista de platã. Pentru încasarea fondului de rulment, casierul asociaţiei de proprietari elibereazã chitanţã personalizatã separatã.

(27) În situaţiile în care, prin contractul de închiriere încheiat cu proprietarul, chiriaşul se obligã sã participe la plata cheltuielilor curente ale condominiului în care locuieşte, acesta va participa şi la formarea fondului de rulment.

(28) Fondul de rulment încasat se poate restitui în situaţiile de schimbare a domiciliului sau a dreptului de proprietate, dacã prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosinţei locuinţei nu se stipuleazã altfel, precum şi în situaţiile în care cheltuielile lunare scad conform deciziei comitetului executiv, la cererea proprietarului.

(29) Asociaţia de proprietari va constitui un fond pentru repararea pãrţilor de construcţii/instalaţii aflate în proprietate comunã, fond cu perioadã de folosire limitatã, care va fi depus în contul asociaţiei de proprietari şi nu va putea fi folosit decât cu acordul adunãrii generale a asociaţiei de proprietari, în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli.

(30) După efectuarea reparaţiilor, sumele ramase necheltuite nu se restituie proprietarilor.

(31) În momentul pierderii calităţii de membru al asociaţiei de proprietari, fondul de reparaţii nu se restituie, urmând a fi alimentat în continuare de viitorul proprietar.

(32)Sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de întârziere vor face obiectul fondului de penalitãţi al asociaţiei de proprietari şi se vor utiliza numai pentru plata penalizãrilor impuse asociaţiei de proprietari de cãtre terţi şi pentru cheltuieli cu reparaţiile asupra proprietãţii comune sau alte cheltuieli de natura administrativã.

CAPITOLUL VII DIZOLVAREA ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

ARTICOLUL 17

Asociatia de proprietari se va dizolva in situatia in care numarul proprietarilor membrii ai asociaţiei scade sub 3.

ARTICOLUL 18

Asociatia de proprietari se va putea dizolva si in urmatoarele cazuri:

 1. a) cand scopul pentru care a fost legal infiintata nu se indeplineste;
 2. b) prin hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari, adoptata cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor asociati.

ARTICOLUL 19

Hotărârea privind dizolvarea asociatiei de proprietari va fi comunicata judecatoriei unde aceasta a fost inregistrata.

CAPITOLUL VIII DISPOZITII FINALE SI MODALITATEA DE REZOLVARE A LITIGIILOR

ARTICOLUL 20

(1) Asociaţiile de Proprietari, trebuie să fie organizate şi să funcţioneze, în conformitate cu prevederile Legii nr.230/2007 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi ale Hotărârii Guvernului nr.1588/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale acestei legi, Legea Contabilităţii nr. 82/1991republicată cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.

(2) Arhivarea documentelor si a registrelor asociatiei de proprietari se face conform prevederilor legale.

(3) Asociaţia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor şi altor spaţii proprietãţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cota de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, dupã cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor în interesul cãrora au fost fãcute.

(4) Privilegiul se înscrie în registrul de publicitate imobiliarã al judecãtoriei, la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima lista lunarã de plata a cotelor de contribuţie din care rezulta suma datoratã cu titlu de restanta. Privilegiul se radiaza la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitanţei ori a altui înscris prin care asociaţia confirma plata sumei datorate.

(5) Operaţiunile de publicitate imobiliarã privitoare la privilegiul sunt scutite de taxa de timbru.

ARTICOLUL 21

(1) Solutionarea litigiilor dintre asociatia de proprietari si terte persoane fizice sau juridice romane este de competenta instantelor judecatoresti romane.

(2) Litigiile asociaţiei de proprietari cu persoane fizice sau juridice străine sunt de competenta organelor judecătoreşti prevăzute în legislaţia română.

ARTICOLUL 22

(1) Asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

(2) Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutitã de taxa de timbru.

(3) Sentinta data în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusã în aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisã de Codul de procedura civilã.

ARTICOLUL 23

(1) Asociaţia de proprietari este obligatã sa punã la dispoziţie autoritãţilor publice locale registrele, actele asociaţiei şi toate informaţiile considerate utile de acestea.

(2) În situaţia în care se constata fraude sau lipsuri în gestiune, vor fi sesizate organele de cercetare, iar comitetul executiv al asociaţiei de proprietari va fi indrumat sa foloseascã cãile legale pentru recuperarea prejudiciului şi pentru a acţiona în justiţie impotriva celui care se face vinovat.

ARTICOLUL 24

Prevederile prezentului statut se modifică şi se completeaza, după caz, cu dispozitiile legale in materie.

Prezentul statut a fost incheiat azi……………………….., in 2(doua) exemplare originale.

Vezi și alte articole

și informează-te de la experții noștri în domeniu.