Proces–Verbal al Adunarii Generale de Constituire a Asociatiei de Proprietari

nov. 2016

BLOC Str. … , nr. …, loc…, Jud./Sector…

Încheiat azi … la Adunarea Generală de constituire a Asociaţiei de Proprietari bl. Str. nr. , sector din localitatea Bucuresti.

La Adunarea Generală au fost prezenţi un număr de … proprietari din totalul de proprietari ai condominiului (blocului).

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat următoarea ordine de zi:

 1. Înfiinţarea Asociaţiei de Proprietari bl. , Str. nr. , sector , Bucuresti – discuţii şi hotărâri privind constituirea şi înregistrarea ;
 2. Citirea, dezbaterea şi aprobarea statutului Asociaţiei de Proprietari bl. , Str. nr. , sector , Bucuresti – semnarea Acordului de Asociere şi a Actului Constitutiv;
 3. Stabilirea şi definirea unor aspecte privind buna funcţionare a Asociaţiei de Proprietari bl. , Str. nr. , sector Bucuresti prevăzute în statut.
 4. Preluarea pe baza procesului- verbal de predare primire, a patrimoniului Asociaţiei de Locatari bl. , Str. nr. , sector Bucuresti .
 5. Alte probleme

Desfăşurarea adunării:

 1. În urma discuţiilor şi a propunerilor privind Asociaţia de Proprietari bl. , Str. nr. , sector Bucuresti s-a trecut la votarea privind înfiinţarea acesteia. Din ____ de voturi exprimate un număr de ___ au fost pentru înfiinţarea şi înregistrarea Asociaţiei de Proprietari bl. , Str. nr. , sector , Bucuresti. Considerându-se că numărul celor care au votat pentru înfiinţarea Asociaţiei de Proprietari bl. , Str. nr. , sector , Bucuresti, este suficient, în raport cu numărul total al proprietarilor din clădire şi conform prevederilor legale s-a hotărât înfiinţarea Asociaţiei de Proprietari bl. , Str. nr. , sector , Bucuresti continuarea Adunării Generale de constituire şi începerea derulării procedurii de constituire.
 1. După citirea şi completarea statutului , cu ___ de voturi exprimate a fost aprobat statutul Asociaţiei de Proprietari bl. , Str. nr. , sector , Bucuresti. Apoi s-au semnat, de către titularii contractelor de vânzare – cumpărare sau de către reprezentanţii legali, Acordul de Asociere şi Actul Constitutiv.
 1. Pentru buna funcţionare a Asociaţiei de Proprietari bl. , Str. nr. , sector , Bucuresti, conform statutului s-a recurs la :
 1. a) Stabilirea numărului membrilor Comitetului Executiv şi durata mandatului acestora. În urma discuţiilor, cu ………..  de voturi din totalul de ……. voturi exprimate s-a stabilit ca numărul membrilor Comitetului Executiv al Asociaţiei de Proprietari bl……, str……………………… nr. ……., sector ….., Bucuresti să fie de …… membri ( numărul se va stabilii conform art. 21 din Legea nr. 230/2007, iar durata mandatului de …..ani .
 1. b) Stabilirea numărului membrilor Comisiei de Cenzori şi durata mandatului acestora. În urma discuţiilor, cu număr de voturi din totalul de voturi exprimate s-a stabilit ca numărul membrilor Comisiei de Cenzori al Asociaţiei de Proprietari bl. , Str. nr. , sector , Bucuresti să fie de membru (numărul se va stabilii conform Legii nr. 230/2007 art. 21) iar durata mandatului de ani .

*) Se va avea în vedere şi varianta în care la un moment dat această activitate nu va mai putea fi asigurată cu membrii din asosciaţia de proprietari caz în care această activitate va fi externalizată, în condiţiile prevăzute de de Statutul asociaţiei – Cap.IV art.14.

 1. c) Alegerea membrilor Comitetului Executiv şi al Preşedintelui Asociaţiei de Proprietari bl. , Str nr. sector Bucuresti În urma propunerilor unor proprietari, a dezbaterilor şi a discuţiilor, prin supunerea la vot au fost aleşi următorii membri ai Comitetului Executiv: 1. …………………………….. 2. ……………………………… 3. ……………………………… 4. ……………………………… 5. ……………………………… 6. ……………………………… 7. ……………………………… 8. ……………………………… 9. ……………………………… Întrucât candidatul a obţinut un număr de voturi, reprezentând cel mei mare număr de voturi, acesta a devenit Preşedintele Asociaţiei de Proprietari bl. Durata mandatului Preşedintelui şi a membrilor Comitetului Executiv este de _________ ani.
 1. d) Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori Asociaţiei de Proprietari bl. În urma propunerilor unor proprietari, a dezbaterilor şi a discuţiilor, prin supunerea la vot au fost aleşi următorii membri ai Comisiei de Cenzori: 1. …………………………., cu un număr de ……. Voturi 2. …………………………., cu un număr de ……. voturi; 3. …………………………., cu un număr de ……. voturi;
 1. e) Stabilirea modului de administrare a blocului

*) În condiţiile prevăzute de Statutul asociaţiei – Cap.IV art.16

În urma propunerilor unor proprietari, a dezbaterilor şi discuţiilor, prin supunerea la vot s-a stabilit ca managementul (administrarea) clădirii să fie asigurată de:

 1. Persoana fizica atestata, cu un număr de …….. voturi;
 2. Persoana juridica specializata, cu un număr de ……. voturi. Comitetul executiv va analiza dosarele candidatilor si dupa caz, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 230/2007 va incheia contractul indivual de munca sau contractul de administrare.
 1. f) Stabilirea fondurilor necesare desfăşurării activităţii asociaţiei :

S-a propus constituirea următoarelor fonduri (tipuri):

 1. fond rulment de către d-na ……………………….,
 2. fond reparaţii de către dl. …………………………..,

În urma votării s-au aprobat următoarele fonduri:

1……………………………………… cu …….. voturi din…………..

2……………………………………… cu …….. voturi din………..

3……………………………………… cu …….. voturi din……………..

 1. g) Modul de întocmire a listei de plată şi termenele de plată, penalizări
 2. Lista de plată va fi întocmită conform prevederilor O.M.E.F. nr. 1969/2007 şi în plus faţă de aceasta va mai cuprinde: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. Termenul de plată a cotelor de contribuţie lunare este de 20 zile de la afişarea listelor de plată si va fi corelat cu prevederile legale in materie.

Semnat azi …………………………..

Vezi și alte articole

și informează-te de la experții noștri în domeniu.